Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy spolku BURKERSDORF 1745

                                  BURKERSDORF 1745, z.s.

                                           Stanovy spolku

 

ČL.I     Název a sídlo:

BURKERSDORF 1745, z.s.(dále jen spolek) má své sídlo ve Studenci, na adrese Na spáleném 44, Trutnov 1, PSČ 54101.

 

 

Čl. II     Účel spolku:

Účelem spolku je propagace, péče a osvěta v oblasti historických souvislostí bitvy u Sooru v roce 1745 - odtud plyne název spolku BURKERSDORF 1745. Splek si klade za úkol starat se o pietní místa s touto událostí spojená a taktéž pátrat po okolnostech a souvislostech těchto historických událostí.

 

 

Čl. III     Hlavní činnost spolku:

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento zájem je naplňován zejména prostřednictvím:

a) výzkumu a vzdělávání v oblasti válečných konfliktů roku 1745

b) analýzy, komentování a propagace těchto historických událostí v rámci kraje

c) praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni

d) pořádání seminářů, přednášek, výstav a konferencí směřujících především k osvětlení a zakotvení dějinných událostí v širším kontextu

e) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů

f) poradenské a konzultační činnosti

g) účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se stavebních činností v dané oblasti - ve spolupráci s oblastně příslušnou archeologickou službou

h) účasti ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany bojiště zejména pak případné poškození zde se nacházejících hromadných hrobů

i) zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví v oblasti ochrany bojiště a památek konfliktu

j) vystupování jako právnická osoba oprávněná ke spolupráci při záchranných a jiných archeologických pracích

k) prezentace historických artefaktů a replik historických uniforem z tohoto konfliktu

l) příprava a správa informačních tabulí a naučné stezky k výše popsaným událostem - ve spolupráci s vlastníky pozemků

 

 

Čl. IV     Členství ve spolku

1.  Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku  

     vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku,

     která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy

     spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

2.  Člen spolku má právo:

    a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování     

       hlasováním

    b) volit statutární orgány spolku

    c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku

    d) podílet se na praktické činnosti spolku

3. Člen spolku má povinnost:

    a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku

    b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné

        kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku

    c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke

        zlepšení jejich práce

4. Členství ve spolku zaniká:

    a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi

    b) úmrtím člena

    c) zánikem spolku

    d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez

       omluvy nezúčastní zasedání členské schůze, nebo opakovaně i přes

       písemné napomenutí ze strany orgánů spolku porušuje tyto stanovy,

       případně z jiného důvodu stanoveného zákonem

5.   Veškeré vypořádání vůči členovi kterému zaniklo členství, proběhne do tří

      měsíců od potvrzeného ukončení členství

 

 

Čl. V     Orgány spolku

       Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

    a)

    b) členská schůze

    c) volené statutární orgány spolku

 

 

Čl.VI     Členská schůze

1.  Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů - členská schůze.

     Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku,

     zejména:

  a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov

  b) volí statutární orgány spolku a odvolávají je

  c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok

  d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období

  e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů

   f) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob

  g) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a

      kampaních

  h) rozhoduje o provozování kanceláře spolku

   i) rozhoduje o zániku spolku

 

2.   Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do 

      pravomoci jiného orgánu spolku

 

3.   Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby,

      nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho

      měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň

      jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze

      zasílá předseda členům spolku písemně, nebo elektronickou poštou na

      kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později

      členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před

      jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději

      deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům

      spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení

 

4.   Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv

      rozhodnutí předsedy

 

5.   Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání dvě

      třetiny všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční

      většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno 

      jinak.Každý člen má při rozhodování jeden hlas: hlasy členů jsou si rovny.

 

6.   Záležitost která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské

      schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se

      souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

 

7.   O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou

      schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis podpisem ověřují dva členové

      přítomní na zasedání členské schůze.

 

 

Čl. VII      Statutární orgány spolku - výbor spolku

1.   Výbor řídí veškerou činnost spolku mezi valnými hromadami. Rozhoduje ve

      věcech členství ve spolku. Projednává podání a návrhy členů.

2.   Členy výboru spolku a náhradníky volí valná hromada spolku. Každý člen

      výboru může být volen opakovaně po několik volebních období.

3.   Řádné volební období výboru trvá dva roky.

4.   Výbor volí ze svého středu Předsedu, jednatele a pokladníka.

5.   Při rovnosti hlasů při hlasování výboru rozhoduje s definitivní platností hlas

      předsedy spolku.

6.   Jestliže některý z členů výboru na svou funkci rezignuje, případně ji není

     schopen nadále vykonávat, nastoupí na jeho místo náhradník ze stávajícího

     výboru, který je následně nahrazen zvoleným náhradníkem výboru.

7.  Klesne-li počet členů výboru i po doplnění o náhradníka pod tři, je výbor

     povinen svolat valnou hromadu spolku k volbě nového výboru.

8.  Předseda spolku řídí činnost výboru a jednání valné hromady. Zastupuje

     spolek navenek. V jeho nepřítomnosti přejímá tyto povinnosti jednatel

     spolku.

9.  Jednatel vede úřední agendu spolku, pořizuje záznamy z jednání spolku.

     vede provozní archív spolku. Z pověření předsedy spolku může jednat

     jménem spolku.

10. Pokladník odpovídá za vedení řádné evidence peněžních prostředků spolku

     a ostatního majetku spolku. Provádí a eviduje pokladní operace, zajišťuje

     styk s peněžními ústavy. Je povinen předkládat ke kontrole účty a doklady

     o hospodaření s majetkem spolku při valné hromadě spolku.

 

Předseda je povinen:

a)  svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl.VI odst. 2. těchto stanov

b) vést řádně agendu členské schůze a seznamu členů spolku

Jednatel je povinen:

a)  archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze

 

 

Čl. VIII    Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

    1. Spolek zanikne, rozhodne-li se dobrovolně rozhodnutím dvoutřetinové

        většiny hlasů v rámci jednání a hlasování valné hromady spolku

    2. Likvidace majetku spolku v případě jeho zániku:

       a) Prodejem zakoupených, darovaných, děděných či vyměněných

          sbírkových předmětů. Výtěžek z prodeje bude rozdělen mezi stávající

          členy spolku rovným dílem. O formě prodeje rozhodne valná hromada

          spolku nadpoloviční většinou. Předkupní právo na majetek spolku pak

          mají členové spolku.

      b) Sbírkové předměty zapůjčené členy spolku musí být těmto / případně

          jejich zákonným dědicům vydány zpět pokud o ně písemně požádají.

      c) Darováním jiné instituci. Týká se majetku, který není v osobním

          vlastnictví členů spolku.

      d) Rozdělení peněz z účtu spolku členům se provede rovným dílem mezi

          stávající členy spolku.

      e) Písemnosti spolku: písemnosti zaniklého spolku budou archivovány po

          dobu 10 let - zajistí stávající výbor v době likvidace.

 

Čl.IX

    1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení na ustavující valné

         hromadě BURKERSDORF 1745 z.s. konané dne 24:3:2018

    2. Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy BURKERSDORF 1745 z.s.